Leiebetingelser

Kunden alltid være dekket av reklamasjonsrett ihht norsk lovverk.

Alle reklamasjoner skal meldes inn via vår reklamasjonsportal og du blir enkelt hjulpet igjennom skjemaet. Du kan kun registrere en reklamasjon av gangen, og hvis du har flere reklamasjonssaker så må disse legges inn flere ganger.

Link til portalen finner du her: Reklamasjonsportal

– Prisene er inkludert mva. og gjelder i Norge.

– Drivstoff og bombrikke kommer i tillegg.

– Bilen hentes og tilbakeleveres på samme utleiested om ikke annet avtales.

– Et leiedøgn er 24 timer. Avbestilling minimum 1 døgn før avtalt utlevering.

– Leie betales forskuddsvis pr. dag/mnd. Selskaper med godkjent kredittsjekk kan ha opp til 45 dager forfallsdato.

– Leien inkluderer opp til 30.000 km pr år. – gjeler langtidsleie

– Prisen inkluderer alltid erstatningsbil ved service, dekkskift ol. – gjeler langtidsleie – Depositum varier fra 3.000 kr til 15.000 avhengig av biltype og leieperiode.

– Leietaker kan kjøre bilen i Sverige, Danmark og Finland. Utenfor disse landene kreves det skriftlig tillatelse, samt at det blir et gebyr på 1250,- inkl mva for første 10 dager.

BETALING Vi godkjenner følgende kredittkort som betalingsmiddel: Visa og Mastercard Ved henting av bil skal gyldig førerkort og kredittkort/betalingskort medbringes. NB: Kontant betaling aksepteres ikke. Vi blokkerer et depositum på kredittkortet på hentetidspunktet. Dette beløpet holdes til bilen er levert tilbake. Beløpet går ikke ut av konto. Dette vil skje 3-4 dager etter avsluttet leie, og depositumet blir samtidig opphevet. Sørg alltid for at det er nok dekning på kortet på leietidspunktet. De kan beholde hele eller deler av depositumet hvis du ikke leverer bilen med full tank, eller ikke leverer bilen i det hele tatt. Hvis du leverer bilen skadet, blir depositumet brukt til å dekke egenandelen på forsikringen. Bompasseringer belastes etterskuddsvis. Ved passeringer i andre bomstasjoner må våre kunder, der det er mulig, kjøre gjennom bomstasjonen på “Manuell” eller “Mynt” og betale selv. Ved feilplassering tilkommer et gebyr i tillegg til passering prisen – 200 kr Gebyr for viderefakturering fra Oslo Bilutleie  Leietaker fremviser gyldig førerkort og den/de som står nevnt i leiekontrakten står til enhver tid ansvarlig i leieperioden for kjøretøyet. Ved skade som er påført med vilje eller ved uaktsomhet kan utleier søke regress mot leietaker. Leietaker er også økonomisk ansvarlig ovenfor utleier for skader som er påført kjøretøyet og for tap ved tyveri i leieperioden. Ved skade/tyveri stilles leietaker ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen. HENTING / LEVERING Etter avtale. Leietaker må selv sørge for å fjerne søppel og annet tilhørende. Utlevering og tilbakelevering skal i utgangspunktet foregå på samme stasjon og innenfor kontorets åpningstid. Bilen er ved utlevering rengjort innvendig og utvendig, samt sjekket for skader. Ved innlevering skal bilen være rengjort utvending samt ryddet og fri for søppel innvendig. Dette for å lette skadekontrollen for din og vår sikkerhet. Ved levering utenfor åpningstid er kunden ansvarlig for alle skader som måtte påføres bilen inntil den blir kontrollert av en av våre ansatte. Bilen utleveres med full tank, og innleveres med full tank. Regning på eventuelt manglende drivstoff samt et administrasjonsgebyr vil bli fakturert leietager i etterkant. Våre utleiepriser inkluderer ansvar forsikring. Vår egenandel per skade er 10000,- NOK Dersom de blir ilagt gebyr for feilparkering må denne betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet. NB! Manglende betaling av parkeringsgebyr vil medføre et krav mot dem personlig. Gebyr, samt tilleggsgebyr, kan øke med flere hundre kroner. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 200kr ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående. Leietaker må selv dekke alle former for bøter og disse må betales omgående slik at tilleggsavgifter ikke tilkommer. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 200kr ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående. Pris pr. Liter -pris fra pumpe. Nøkler som mangler ved innlevering av bilen: Innelåste nøkler eller nøkler som kommer til rette – kr 2000,- inkl. mva. Mistet eller ødelagte nøkler: kr 5.000,- inkl. mva. Det er ikke tillatt å ha med dyr eller røyke i våre leiebiler. Et gebyr på inntil kr 2500,- pluss mva. vil bli belastet ditt leieforhold hvis dette ikke overholdes. Rensing av bil innvendig: 500,- Utvendig 500,- innvendig rens av setter/tepper 2500,- (7- 8-9-seter biler 4000,-) også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og utvendig – av særlig/spesielt tilsmusset bil, f eks rengjøring etter hund eller røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinær arbeid.

ØVRIGE VILKÅR I. LEIETAKERS ANSVAR 1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkeringsog trafikkforseelser o.

l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske leiebetingelser).

2. Inntreffer kollisjonsskadde, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden.

3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier.

4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser).

5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle. er skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende:

A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert.

B. Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l.

C. Felgkjøring av dekk.

D. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.

E. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger.

F. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde.

G. Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier.

1. LEIETAKERS PLIKTER

1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:

A. Benytte kjøretøyet til øvelses kjøring

B. Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke.

C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.

D. Overlate kjøretøyet til andre – eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før leieforholdet startet.

E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.

F. Taue andre kjøretøy.

G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.

H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.

I. Forlate bilen ulåst.

J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for. Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger.

2. Inntreffer kollisjons-skade, skade ved utforkjøring e.

l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til utleieren – dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbake transportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.

LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende

NORSKE LEIEBETINGELSER og prislister som leietaker, signering av leiekontrakt, forutsetter aksept av vilkår og kontrakt. V. ANSVARSFRAVIKELSE Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren med henhold til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet. Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander mv. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier. Det frarådes derfor å leie bilen hvis bilen skal brukes i sammenheng hvor forsinkelse ikke kan tolereres Hvis leiebilen ikke kan fortsette pga. driftsstans, erstattes kun videre transport til bestemmelsesstedet med offentlig kommunikasjon som buss og tog. Utleieren fraskriver seg overfor leieren ethvert ansvar ut over det nevnte. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder både med hensyn til tap av tid, økonomisk tap eller annet som skyldes eventuell driftsstans eller som måtte oppstå av eller ha forbindelse med leieforholdet. Hvis driftsstans skyldes skade som leieren selv er skyld i, bortfaller erstatning til videre transport.  Bilen kan være utstyrt med GPS sender. Ved motorstopp eller skade skal utleieren omgående kontaktes for å avgjøre hvor eventuell hjelp skal rekvireres. Se eget hefte i bilens hanskerom. Hvis utleieren ikke kan treffes skal Storebrand Forsikring alarmstasjon kontaktes. Leieren kan ikke uten utleierens samtykke rekvirere eller bestille reparasjon. Tyveri, tyveriskade, brann, personskade, skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren og politi. Leietageren er forpliktet til å overholde de vilkår og betingelser som står på begge sider av denne leieavtalen. Leietageren må returnere kjøretøyet på eller før angitte dato og tid til samme lokalitet som det ble leid under utleierens normale åpningstider, med mindre annet er avtalt skriftlig. Leietageren eller kortinnehaver gir utleieren fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for bl.a. markedsverdien på kjøretøyet som eventuelt ikke returneres oss, alle bøter/gebyrer, mulkter, skader, borttauing, rettskostnader, tap eller administrative gebyrer som utleieren pålegges for parkering, trafikkog andre overtredelser som leietager har pådratt utleieren og foreta utbetalinger av gebyrer slik utleieren anser som nødvendig. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste kredittkortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom bilen tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid. Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av bilen ut over 1 – en – time i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie i tillegg til leie for første døgn, og deretter krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge bilen faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren til utleveringsstedet i kontraktsmessig stand. Leietagers og / eller kortholders underskrift nedenfor gjelder som bekreftelse på kredittkortanvisninger og gir utleier myndighet til å belaste kredittkortet i h.t. ovennevnte fullmakt. Denne adgang til belastning av kredittkort gjelder også for eventuell avtalt faktisk forlengelse av leietiden. Kunder uten kredittavtale må deponere ved avhenting av bil. All deponering skjer ved at vi reserverer leiebeløpet pluss et depositum (minimum kr 3000,-) på kundens kredittkort. Beløpet som reserveres står hele tiden på kundens konto, men det er ikke disponibelt for kunden. På grunn av automatisk oppdatering av bompasseringer fra Fjellinjen avregnes ikke kontrakten før det har gått 2-3 døgn etter innlevering. Etter at vi har trukket leiebeløp, eventuelle bompasseringer, skader og drivstoff, vil resten av depositumet frigjøres. Det frigjorte beløpet er normalt disponibelt for kunden 3-5 virkedager etter avregning. Dette skyldes systemforhold hos din bank eller kortselskap, og er ikke noe Oslo Bilutleie kan påvirke. Dersom du opplever problemer med dette må du derfor kontakte din bank eller kortselskap. Ved motorstopp eller skade skal utleieren omgående kontaktes for å avgjøre hvor eventuell hjelp skal rekvireres. Se eget hefte i bilens hanskerom. Hvis utleieren ikke kan treffes skal Falck’s/NAF/VIKING alarmstasjon kontaktes. Leieren kan ikke uten utleierens samtykke rekvirere eller bestille reparasjon. Tyveri, tyveriskade, brann, personskade, skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren og politi. Hvis leiebilen ikke kan fortsette pga. driftsstans, erstattes kun videre transport til bestemmelsesstedet med offentlig kommunikasjon som buss og tog. Utleieren fraskriver seg overfor leieren ethvert ansvar ut over det nevnte. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder både med hensyn til tap av tid, økonomisk tap eller annet som skyldes eventuell driftsstans eller som måtte oppstå av eller ha forbindelse med leieforholdet. Hvis driftsstans skyldes skade som leieren selv er skyld i, bortfaller erstatning til videre transport. Det frarådes derfor å leie bilen hvis bilen skal brukes i sammenheng hvor forsinkelse ikke kan tolereres. Bilen hentes og tilbakeleveres på samme utleiested om ikke annet avtales. – Minimumsalder for fører av leiebil er 24 år med gyldig førerkort. –Reduserer egenandelen ved skade frontrute fra NOK 10000 til NOK 0. Kr. 100,- per dag maksimum kr1500 inkl mva https://oslobilutleie.no/leiebetingelser/ Denne leieavtalen er bindende uten signatur (les leievilkårrene). Ønsker du kvittering/kopi av faktura sendes det via E-post.