Leiebetingelse

Kunden alltid være dekket av reklamasjonsrett ihht norsk lovverk.

Alle reklamasjoner skal meldes inn via vår reklamasjonsportal og du blir enkelt hjulpet igjennom skjemaet. Du kan kun registrere en reklamasjon av gangen, og hvis du har flere reklamasjonssaker så må disse legges inn flere ganger.

Link til portalen finner du her: Reklamasjonsportal

– Prisene er inkludert mva. og gjelder i Norge.

– Drivstoff og bombrikke kommer i tillegg.

– Bilen hentes og tilbakeleveres på samme utleiested om ikke annet avtales.

– Et leiedøgn er 24 timer. Avbestilling minimum 1 døgn før avtalt utlevering.

– Leie betales forskuddsvis pr. dag/mnd. Selskaper med godkjent kredittsjekk kan ha opp til 45 dager forfallsdato.

– Leien inkluderer opp til 30.000 km pr år. – gjeler langtidsleie

– Prisen inkluderer alltid erstatnings bil ved service, dekkskift ol. – gjeler langtidsleie – Sikkerhet i form av reservasjon på kredittkort varier fra 3.000 kr til 15.000 avhengig av biltype og leieperiode.

– Leietaker kan kjøre bilen i Sverige, Danmark og Finland. Utenfor disse landene kreves det skriftlig tillatelse, samt at det blir et gebyr på 1250,- inkl mva for første 10 dager.

BETALING Vi godkjenner følgende kredittkort som betalingsmiddel: Visa og Mastercard Ved henting av bil skal gyldig førerkort og kredittkort/betalingskort medbringes. NB: Kontant betaling aksepteres ikke. Vi blokkerer et beløp på kredittkortet på hentetidspunktet. Dette beløpet holdes til bilen er levert tilbake. Beløpet går ikke ut av konto. Dette vil skje 3-4 dager etter avsluttet leie, og reservasjonen på korte blir samtidig opphevet. Sørg alltid for at det er nok dekning på kortet på leietidspunktet. De kan beholde hele eller deler av det reserverte beløpet hvis du ikke leverer bilen med full tank, eller ikke leverer bilen i det hele tatt. Hvis du leverer bilen skadet, blir reserverte beløpe trukket og brukt til å dekke egenandelen på forsikringen. Bompasseringer belastes etterskuddsvis. Ved passeringer i andre bomstasjoner må våre kunder, der det er mulig, kjøre gjennom bomstasjonen på “Manuell” eller “Mynt” og betale selv. Ved feilplassering tilkommer et gebyr i tillegg til passering prisen – 200 kr Gebyr for viderefakturering fra Oslo Bilutleie  Leietaker fremviser gyldig førerkort og den/de som står nevnt i leiekontrakten står til enhver tid ansvarlig i leieperioden for kjøretøyet. Ved skade som er påført med vilje eller ved uaktsomhet kan utleier søke regress mot leietaker. Leietaker er også økonomisk ansvarlig ovenfor utleier for skader som er påført kjøretøyet og for tap ved tyveri i leieperioden. Ved skade/tyveri stilles leietaker ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen. HENTING / LEVERING Etter avtale. Leietaker må selv sørge for å fjerne søppel og annet tilhørende. Utlevering og tilbakelevering skal i utgangspunktet foregå på samme stasjon og innenfor kontorets åpningstid. Bilen er ved utlevering rengjort innvendig og utvendig, samt sjekket for skader. Ved innlevering skal bilen være rengjort utvending samt ryddet og fri for søppel innvendig. Dette for å lette skadekontrollen for din og vår sikkerhet. Ved levering utenfor åpningstid er kunden ansvarlig for alle skader som måtte påføres bilen inntil den blir kontrollert av en av våre ansatte. Bilen utleveres med full tank, og innleveres med full tank. Regning på eventuelt manglende drivstoff samt et administrasjonsgebyr vil bli fakturert leietager i etterkant. Våre utleiepriser inkluderer ansvar forsikring. Vår egenandel per skade er 20000,- NOK Dersom de blir ilagt gebyr for feilparkering må denne betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet. NB! Manglende betaling av parkeringsgebyr vil medføre et krav mot dem personlig. Gebyr, samt tilleggsgebyr, kan øke med flere hundre kroner. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 200kr ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående. Leietaker må selv dekke alle former for bøter og disse må betales omgående slik at tilleggsavgifter ikke tilkommer. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 200kr ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående. Pris pr. Liter -pris fra pumpe. Nøkler som mangler ved innlevering av bilen: Innelåste nøkler eller nøkler som kommer til rette – kr 2000,- inkl. mva. Mistet eller ødelagte nøkler: kr 5.000,- inkl. mva. Det er ikke tillatt å ha med dyr eller røyke i våre leiebiler. Et gebyr på inntil kr 2500,- pluss mva. vil bli belastet ditt leieforhold hvis dette ikke overholdes. Rensing av bil innvendig: 500,- Utvendig 500,- innvendig rens av setter/tepper 2500,- (7- 8-9-seter biler 4000,-) også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og utvendig – av særlig/spesielt tilsmusset bil, f eks rengjøring etter hund eller røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinær arbeid.

ØVRIGE VILKÅR I. LEIETAKERS ANSVAR 1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkeringsog trafikkforseelser o.

l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske leiebetingelser).

2. Inntreffer kollisjonsskadde, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden.

3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier.

4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser).

5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle. er skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende:

A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert.

B. Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l.

C. Felgkjøring av dekk.

D. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.

E. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger.

F. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde.

G. Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier.

1. LEIETAKERS PLIKTER

1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:

A. Benytte kjøretøyet til øvelses kjøring

B. Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke.

C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.

D. Overlate kjøretøyet til andre – eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før leieforholdet startet.

E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.

F. Taue andre kjøretøy.

G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.

H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.

I. Forlate bilen ulåst.

J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for. Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger.

2. Inntreffer kollisjons-skade, skade ved utforkjøring e.

l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til utleieren – dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbake transportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.

LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende

NORSKE LEIEBETINGELSER og prislister som leietaker, signering av leiekontrakt, forutsetter aksept av vilkår og kontrakt. V. ANSVARSFRAVIKELSE Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren med henhold til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet. Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander mv. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier. Det frarådes derfor å leie bilen hvis bilen skal brukes i sammenheng hvor forsinkelse ikke kan tolereres Hvis leiebilen ikke kan fortsette pga. driftsstans, erstattes kun videre transport til bestemmelsesstedet med offentlig kommunikasjon som buss og tog. Utleieren fraskriver seg overfor leieren ethvert ansvar ut over det nevnte. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder både med hensyn til tap av tid, økonomisk tap eller annet som skyldes eventuell driftsstans eller som måtte oppstå av eller ha forbindelse med leieforholdet. Hvis driftsstans skyldes skade som leieren selv er skyld i, bortfaller erstatning til videre transport.  Bilen kan være utstyrt med GPS sender. Ved motorstopp eller skade skal utleieren omgående kontaktes for å avgjøre hvor eventuell hjelp skal rekvireres. Se eget hefte i bilens hanskerom. Hvis utleieren ikke kan treffes skal Storebrand Forsikring alarmstasjon kontaktes. Leieren kan ikke uten utleierens samtykke rekvirere eller bestille reparasjon. Tyveri, tyveriskade, brann, personskade, skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren og politi. Leietageren er forpliktet til å overholde de vilkår og betingelser som står på begge sider av denne leieavtalen. Leietageren må returnere kjøretøyet på eller før angitte dato og tid til samme lokalitet som det ble leid under utleierens normale åpningstider, med mindre annet er avtalt skriftlig. Leietageren eller kortinnehaver gir utleieren fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for bl.a. markedsverdien på kjøretøyet som eventuelt ikke returneres oss, alle bøter/gebyrer, mulkter, skader, borttauing, rettskostnader, tap eller administrative gebyrer som utleieren pålegges for parkering, trafikkog andre overtredelser som leietager har pådratt utleieren og foreta utbetalinger av gebyrer slik utleieren anser som nødvendig. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste kredittkortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom bilen tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid. Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av bilen ut over 1 – en – time i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie i tillegg til leie for første døgn, og deretter krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge bilen faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren til utleveringsstedet i kontraktsmessig stand. Leietagers og / eller kortholders underskrift nedenfor gjelder som bekreftelse på kredittkortanvisninger og gir utleier myndighet til å belaste kredittkortet i h.t. ovennevnte fullmakt. Denne adgang til belastning av kredittkort gjelder også for eventuell avtalt faktisk forlengelse av leietiden. Kunder uten kredittavtale må deponere ved avhenting av bil. All deponering skjer ved at vi reserverer leiebeløpet (minimum kr 5000,-) på kundens kredittkort. Beløpet som reserveres står hele tiden på kundens konto, men det er ikke disponibelt for kunden. På grunn av automatisk oppdatering av bompasseringer fra Fjellinjen avregnes ikke kontrakten før det har gått 2-3 døgn etter innlevering. Etter at vi har trukket leiebeløp, eventuelle bompasseringer, skader og drivstoff, vil resten av reserverte beløpet frigjøres. Det frigjorte beløpet er normalt disponibelt for kunden 3-5 virkedager etter avregning. Dette skyldes systemforhold hos din bank eller kortselskap, og er ikke noe Oslo Bilutleie kan påvirke. Dersom du opplever problemer med dette må du derfor kontakte din bank eller kortselskap. Ved motorstopp eller skade skal utleieren omgående kontaktes for å avgjøre hvor eventuell hjelp skal rekvireres. Se eget hefte i bilens hanskerom. Hvis utleieren ikke kan treffes skal Falck’s/NAF/VIKING alarmstasjon kontaktes. Leieren kan ikke uten utleierens samtykke rekvirere eller bestille reparasjon. Tyveri, tyveriskade, brann, personskade, skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren og politi. Hvis leiebilen ikke kan fortsette pga. driftsstans, erstattes kun videre transport til bestemmelsesstedet med offentlig kommunikasjon som buss og tog. Utleieren fraskriver seg overfor leieren ethvert ansvar ut over det nevnte. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder både med hensyn til tap av tid, økonomisk tap eller annet som skyldes eventuell driftsstans eller som måtte oppstå av eller ha forbindelse med leieforholdet. Hvis driftsstans skyldes skade som leieren selv er skyld i, bortfaller erstatning til videre transport. Det frarådes derfor å leie bilen hvis bilen skal brukes i sammenheng hvor forsinkelse ikke kan tolereres. Bilen hentes og tilbakeleveres på samme utleiested om ikke annet avtales. – Minimumsalder for fører av leiebil er 24 år med gyldig førerkort. –Reduserer egenandelen ved skade frontrute fra NOK 15000 til NOK 0. Kr. 100,- per dag maksimum kr1500 inkl mva https://oslobilutleie.no/leiebetingelser/ Denne leieavtalen er bindende uten signatur (les leievilkårrene). Ønsker du kvittering/kopi av faktura sendes det via E-post.

Anbefalinger

Hva sier de om oss

Andre gang vi bruker Oslo bilutleie AS og må si oss veldig fornøyd ved begge anledninger. Bilen fungerte som den skulle og god plass. Henting og levering av bil gikk også utmerket. Service på topp og ingenting å klage på Prisen er også lavere enn andre utleier kunne tilby. Vil absolutt bruke dem igjen.
Njaal Reitan
Jeg hadde aldri leid leiebil før og Oslo bilutleie AS var en utrolig bra opplevelse. Enkel administrasjon og hyggelige og dyktige kundebehandlere. Bilen jeg leide var en ny bil i stallen, en VW Crafter og den satt som et “skudd” på veien og var en flott kjøreopplevelse hvor fører satt godt og hadde god oversikt. Jeg anbefaler Oslo bilutleie As på det varmeste.
Øystein Berntsen
Leid bil av dere 2-3 ganger. Alltid god service. Fine biler og enkel administrasjon. Lett å hente og levere bilen med bussen rett utenfor området også.
Jørgen Fjelstad
Tusen takk for en glimrende leieopplevelse. Det siste halvannet året har jeg prøvd tre forskjellige firmaer når jeg har leid bil i jobbsammenheng, og dere er klart best. Kvaliteten på bil er milevis unna det andre jeg har fått leie til samme pris. Takk for oss!
Fredrik M. Ungdomsprest i Tanum menighet
Leide 9 seter Caravelle, alt veldig greit ifht bil og inn- og utlevering. Eneste minus at vi ikke fikk endelig avtale før drøye to uker før leieperioden. Anbefaler leiebil derfra, utover dette. God kvalitet på eldre bil som vi leide, kjørte over 400 mil – ingen problemer med bilen overhodet!
Trine Maren S.M.
Flotte biler, og god service. Vi kan trygt anbefale Oslo Bilutleie AS.
Finnmarksfisk AS
Vi benytter Sundal Bilutleie på et jernbaneprosjekt vi har mellom Larvik og Porsgrunn. Anleggs-prosjekt som dette gir ganske røff bruk på bilene, Sundal Bilutleie har vært gode til å stille opp når noe skjer. Nå har vi brukt de på ganske mange prosjekter og det er jo en grunn til at vi stadig velger Sundal om igjen.
Caverion AS Per-Morten – 13 biler utleid
Vi er fornøyd prisen er grei og bilene er greie. For oss er det vel først og fremst pris som gjør at vi velger Sundal Bilutleie. Jeg har ingenting å utsette på Sundal Bilutleie – vi er fornøyd.
Skanska Norge AS Geza B.
Vil bare takk Oslo Bilutleie avd. Oslo for ekstrem god service. Både priser, biler og service er av ytterste kvalitet. Takk for et bra leieforhold. Vi kommer tilbake i 2018 med nye behov og vil helt klar benytte dere når vi skal leie bil. Ønsker dere en God Jul og Et Godt Nytt år.
Flexcom AS
Det er flere avdelinger hos oss i Skanska som bruker Sundal bilutleie. Min opplevelse er at de er fleksible, rimelige og har god service. Jeg har ikke noe problem med å anbefale Sundal Bilutleie til andre.
Skanska Norge AS Hans Peter J.
FAQ

Ofte stilte spørsmål

Har dere timesleie på bilene?
Hvordan definerer dere weekend/helg?
Kan jeg tilbakelevere bilen utenom åpningstid?
Har dere åpent i helgene?
Hvor stor bil kan jeg kjøre på vanlig førerkort klasse B?
Har leiebilene bombrikke?
Kan jeg betale med kontanter?
Kan jeg få utlevert bil på Oslo lufthavn Gardermoen?
Egenandelen ved skade
Er den prisen inkludert 2 sjåfører?
Ikke noe “ung sjåfør” gebyr?
Hvilke biler leies hyppigst i Oslo?
Hvor mye koster det å leie en bil i Oslo?
Hvor mye koster det å leie en minibuss i Oslo?
Hvor mye koster det å leie en van i Oslo?
Hvor mye koster det å leie en personbil i Oslo?
Hvor mye koster det å leie en bil for en uke i Oslo?
Hvor mye koster det å leie en bil for en måned i Oslo?
Hvilken bil bør man leie i Oslo?
Hva er fartsgrensen i Oslo?
Hva koster drivstoff i Oslo?
Hvor er det best å parkere i Oslo?
Hva trenger jeg for å leie en bil?
Hvordan velge riktig bil?
Må jeg betale et depositum når jeg leier en bil i Oslo?
Kommer leiebiler i Oslo med en begrenset kjørelengde?
Kan jeg leie en dieselbil i Oslo?
Kan jeg leie en bil med automatgirkasse i Oslo?